KSO Glorieux Sint-Bernarduscollege Technisch Instituut O.L.Vrouw Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde
  Home
 
   

De scholengemeenschap
SGKSO Vlaamse Ardennen

Structuur

Sinds 1 september 1999 vormen de verschillende Katholieke onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs van de regio Vlaamse Ardennen (Oudenaarde – Ronse) een scholengemeenschap met als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de scholen. Zij is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voor de vorming van de scholengemeenschap, die de naam "Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen" meekreeg, sloten de betrokken Inrichtende Machten een samenwerkingscontract af.

De betrokken Inrichtende Machten zijn:

vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO)

vzw Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse (V.K.O.R.R.)

Elke Inrichtende Macht blijft verantwoordelijk voor de onderwijsinstellingen die zij inricht binnen de scholengemeenschap.

De scholengemeenschap wordt beheerd door een Comité van Afgevaardigden van de Inrichtende Machten, kortweg CAIM genoemd, samengesteld uit gevolmachtigde gemandateerden van de betrokken Inrichtende Machten.

Het CAIM heeft een ‘College van Directeurs’ of CODI aangesteld. Dit college bestaat uit de directeurs en adjunct-directeurs van alle scholen van de scholengemeenschap. Het CODI heeft een adviserende en uitvoerende taak.

Het bestuur van de scholengemeenschap heeft bij mandaat een Coördinerend Directeur aangesteld, belast met alle materie aangaande de scholengemeenschap. De coördinerend directeur wordt bijgestaan door een administratief medewerker.

Terug naar boven

Bevoegdheden

De scholengemeenschap maakt afspraken …

… over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod.

De scholen overleggen welke studiedomeinen en studierichtingen het best in onze regio georganiseerd worden.

… over een objectieve leerlingenoriëntering en - begeleiding.

De scholen zoeken een gelijkaardige strategie om leerlingen in hun schoolloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt in samenwerking met één CLB.

… over het personeelsbeleid.

Men hanteert gelijklopende criteria inzake aanwerving, functionering en evaluatie van leerkrachten.

… over de aanwending van het toegekende aantal lesuren.

Ook hierover pleegt men overleg om dezelfde criteria te hanteren.

Terug naar boven

Samenwerkingsverbanden

Personeelsbeleid

  • Uittekenen van een gemeenschappelijk personeelsbeleid wat betreft aanwerving en evaluatie.
  • Tijdelijke leerkrachten die aan de nodige voorwaarden voldoen, hebben recht op een aanstelling van doorlopende duur in één of meer scholen van de scholengemeenschap. Zij zijn daarbij vrij van reaffectatie. Ook kunnen zij kandideren voor een vaste benoeming in de vijf scholen van de scholengemeenschap.

Pedagogisch beleid

  • Objectieve leerlingenoriëntering is één van de aandachtspunten binnen iedere scholengemeenschap. Dat betekent dat de strategieën in dit verband kritisch moeten durven bevraagd en op elkaar afgestemd worden. Met kennis van zaken advies geven bij overgangen van de ene onderwijsvorm of studierichting naar de andere.
  • Samenwerking met de basisscholen om jonge kinderen beter te begeleiden bij de grote overstap van basis naar secundair onderwijs.
  • Een gezamenlijk nascholingsbeleid voeren. Navormingen voor leerkrachten organiseren aan de hand van een behoeftenonderzoek bij de verschillende scholen binnen de scholengemeenschap.
  • Van elkaar leren: leerlingenbegeleiding (zowel leren leren als socio-emotionele begeleiding), lessentabellen, klassenraden, vakwerkgroepen, evaluatie en rapportage, aanpak van schooloverstijgende problemen zoals spijbelen, drugs, alcohol, roken, …
Terug naar boven

Overlegorganen

Het OCSG is het OnderhandelingsComité van de ScholenGemeenschap. Het is het overlegplatform tussen de leden van het LOC (Lokaal Onderhandelings Comité) van de verschillende scholen van de schoolgemeenschap.
Het bestaat uit afgevaardigden van de inrichtende machten en de afgevaardigden van het personeel.

De bevoegdheden van het OCSG worden door de wetgever omschreven als: "alle materie waarvan er enige weerslag is terug te vinden inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden". Concreet betekent dit dat de scholengemeenschap afspraken maakt over de criteria voor de reaffectatie, vaste benoemingen... Het bewaakt de procedure voor de vacantverklaringen tot de vaste benoemingen in de wervingsambten.

Het OCSG is ook de feitelijke structuur van de RCSG (ReaffectatieCommissie van de ScholenGemeenschap). De RCSG vervangt de zonale reaffectatiecommissie en waakt dus over de juiste gang van zaken wat reaffectatie en terbeschikkingstelling betreft.

Het Medezeggenschapscollege van de ScholenGemeenschap of MZCSG is, net zoals de schoolraden in de scholen, samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap.

Het Medezeggenschapscollege is het orgaan waar bovenvermelde geledingen inspraak hebben in het dagelijkse onderwijsgebeuren binnen de scholengemeenschap. Dit college heeft overleg- en/of adviesbevoegdheid. De eindverantwoordelijkheid ligt echter bij de Inrichtende macht.

Elk van deze 4 geledingen heeft in deze raad een eigen inbreng. Samen komen zij op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

Wie zetelt in de Schoolraad en het Medezeggenschapscollege ? (klik op het plusteken)

Terug naar boven

Logo

ScholenGemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen.
De golvende lijn verwijst naar de Vlaamse Ardennen en de 5 blokjes staan symbool voor de 5 scholen van de scholengemeenschap.
Ontwerp: Katrien De Roo

Structuur
Bevoegdheden
Samenwerkingsverbanden
Overleg en participatie
Logo
   
 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven